ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Εκδίδουμε Βεβαίωση με ισχύ 12 / 24 μηνών με γνώμονα τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια του χώρου σας σε πάσης μορφής ακτινοβολίες (οικίας / επαγγελματικού χώρου κτλ)

πιστοποιήσεις βεβαιώσεις ασφάλειας έναντι ακτινοβολίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Πιστοποίηση – Βεβαίωση Ηλεκτρομαγνητικής Ασφάλειας Χώρου (ή επιβάρυνσης...)

Με ειδική σήμανση χαρακτηρίζουμε χώρους σαν ηλεκτρομαγνητικά καθαρούς και ασκούμε συμβουλευτική αγωγή και ενημέρωση σχετικά με τις ακτινοβολίες στην σύγχρονη εποχή μας που χαρακτηρίζεται από διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, πχ εντός του 2021 στην Ελλάδα θα υπάρχουν κεραίες και αναμεταδότες σήματος κινητής τηλεφωνίας 5G όπου (υπό προϋποθέσεις) δύναται να υπάρχει πολύ σοβαρή επιδείνωση ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε ορισμένες περιοχές ή χώρους σε σχέση με το 4G / 3G.

Σε πλείστες περιπτώσεις χρειάζεται η πιστοποίηση για ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια.  Βεβαίωση ότι ο χώρος δεν είναι βεβαρημένος και σε κάθε περίπτωση κάτω του ορίου επιβάρυνσης από EMF Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία βάση των διεθνώς ακολουθούμενων πρακτικών και προτύπων και της Ευρωπαικής Οδηγίας (European Directive 2013/35/EU, July 2016. Προστασία Εργασιακών κτλ Χώρων από εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας).

Η επιστημονική επάρκεια του Aktinovolia, η πολύχρονη πείρα μας στην διενέργεια μετρήσεων των EMF Ακτινοβολιών και ο διεθνώς συμβατός εξοπλισμός μας (των κορυφαίων εταιρειών, ενδεικτικά αναφέρουμε τις: WavecontrolAaroniaπιστοποιημένος και διαπιστευμένος τον Νοέμβριο του 2019 (εξοπλισμός εφάμιλλος για τις μετρήσεις της ΕΕΑΕ), μας δίνει την δυνατότητα να διενεργούμε μετρήσεις και να εκδίδουμε πιστοποίηση με ισχύ 12-24 μηνών με γνώμονα τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

ασφαλή απόσταση οικίας από πυλώνες ηλεκτρικούς

ΠΡΟΣΟΧΗ το Aktinovolia ακολουθεί το πρότυπο του ΕΛΟΤ, για ακριβείς μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων βάση των διεθνώς αποδεκτών και συστηνόμενων πρακτικών, όπου αναλύονται τα παρακάτω:

 • Μετρήσεις με διαπιστευμένα όργανα μετρήσεων εφάμιλλα της ΕΕΑΕ και του υπ. Εθνικής Αμύνης
 • Μετρήσεις 6 λεπτών, ανά 500msec
 • Συνολικά 720 αποτελέσματα - από μετρήσεις 6 λεπτών για κάθε σημείο μέτρησης
 • Μέσος όρος μετρήσεων - μέγιστο και ελάχιστο
 • Μονάδες σε V/m, uW/cm2, A/m
 • Τυποποίηση ΕΛΟΤ ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας είναι μη αμφισβητήσιμα όπως και τα πιστοποιητικά που εν συνεχεία εκδίδουμε, χρησιμοποιούμε όπως προαναφέραμε, μεγάλη γκάμα οργάνων μέτρησης από τους κυριότερος και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές παγκοσμίως, όργανα πιστοποιημένος και διαπιστευμένος από διεθνείς οργανισμούς και βάση των διεθνών πρότυπων (σύντομα και με πιστοποίηση ΕΣΥΔ). Οι μετρήσεις γίνονται από εξειδικευμένο, έμπειρο, επιστημονικό προσωπικό και οι αναλύσεις των μετρήσεων πραγματοποιούνται από μια ευρεία ομάδα ειδικούς επιστήμονες στο αντικείμενο.

Ενδεικτικό Δείγμα Μέτρησης

wavecontrol καταγραφέας ακτινοβολίας
Measurement information
Measurement name 81r
Software version 1.4.1.0
SMP2 serial 19SN1219
SMP2 firmware 1.35
Probe serial 19WP140136
Probe frequencies 20MHz-40GHz
Initial time 11-Dec-19 2:57:03.0 PM
Final time 11-Dec-19 2:59:03.0 PM
Measurement time 0:02:00
Average interval 6min
Average type sliding
Limit None
Units V/m uW/cm2 A/m*
Last average 1.183 0.3712 0.003138
Maximum 2.689 1.918 0.007133
Minimum 0.5574 0.08241 0.001479
αποτελέσματα οργάνου μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτιβολίας

Πιστοποιητικό Διακρίβωσης του εξοπλισμού μας - Calibration Certificate

πιστοποιητικό οργάνου μέτρησης ακτινοβολίας

Για να μετρήσουμε και να πιστοποιήσουμε οικόπεδο η κτήριο θα πρέπει να μας έχει διατεθεί τοπογραφικό η κατόψεις του κτηρίου όπου και θα αποτυπωθούν οι μετρήσεις μας. Με αυτή την ενέργει έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε αποστάσεις από πηγές ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης.

Μετά την διενέργεια των μετρήσεων αποτυπώνονται στο τοπογραφικό η τις κατόψεις και ουσιαστικά ανιχνεύονται και τα ρυπογόνα σημεία εκπομπής ακτινοβολιών και προτείνεται πιθανός τρόπος θωράκισης (αν χρειάζεται).

Γίνεται μελέτη των μετρήσεων και αναλύονται τα χαρακτηριστικά επί της κατόψεως που μας παραθέσατε, παραδίδεται ο ηλεκτρομαγνητικός χάρτης του κτηρίου σας με εμφανή ειδικές σημάνσεις που πιστοποιούν τους  ασφαλείς χώρους.

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ο εξοπλισμός, η διαδικασία μέτρησης, τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς επίσης και τα συμπεράσματα από την σύγκριση των  αποτελεσμάτων με τα ασφαλεί όρια έκθεσης παρατίθενται στις αντίστοιχες παραγράφους στην έκθεση που θα σας παραδώσουμε και στον φάκελο Α που αφορά το εισαγωγικό τμήμα. Θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις και στους 3 άξονες. Η κάθε μέτρηση θα πρέπει να έχει χρονική διάρκεια 6 λεπτών. Στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη τιμή που λαμβάνεται στην περίοδο των 6 λεπτών και όχι ο μέσος όρος. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι:

υπολογισμός έντασης ηλεκτρικού πεδίου

Η συνολική επιβάρυνση θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, οι συνεισφορές των άλλων πηγών θα συνυπολογίζονται με τα αποτελέσματα από το σταθμό ραδιοεπικοινωνίας ή χαμηλών συχνοτήτων για τον οποίο γίνονται οι μετρήσεις - στο σημείο που αυτά είναι μέγιστα.

Είναι προφανές ότι κάθε διαδικασία μέτρησης, τόσο κατά την προετοιμασία της όσο και κατά την διάρκεια διενέργειας της πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που υπαγορεύονται από διεθνή πρότυπα και οδηγίες μετρήσεων για την αποφυγή συστηματικών και τυχαίων σφαλμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Απόφαση 2300 ΕΦΑ (493),2008; ΕΛΟΤ 1422-3, 2006; ETSI EG 202 373, 2005; ITU-R BS.1698, 2005).

Επίσης, σε συνθήκες εγγύς πεδίου, για την πλήρη αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος απαιτείται να ληφθούν ξεχωριστές μετρήσεις για το ηλεκτρικό και για το μαγνητικό πεδίο όπως άλλωστε φαίνεται ειδικά για τις χαμηλές συχνότητες 50Ηz.

Παράλληλα σας επισυνάπτουμε έγγραφη πρόταση θωρακίσεως - εφόσον κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη θωράκισης έναντι EMF Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας του χώρου, στις περιπτώσεις υπέρβασης των ασφαλών ορίων - υψηλής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης.

Προστασία και Ασφάλεια έναντι Ακτινοβολιών

Βεβαιώνουμε για την ασφάλεια των χώρων σας στηριζόμενοι σε διεθνή πρότυπα ασφαλείας καθώς και στις Ελληνικές κείμενες διατάξεις ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Επιβεβαιώνουμε με νέες μετρήσεις τα αποτελέσματα της θωράκισης κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θωράκισης.

Παρέχουμε εγγύηση 10 χρόνων για τις θωρακίσεις που εφαρμόζει η εταιρεία μας (επαναμετρήσεις για ανανέωση της Βεβαίωσης μας χρεώνονται κατά το ήμισυ της αρχικής μέτρησης).

Μετά την λήξη, παρέχουμε επαναμετρήσεις με ελάχιστο κόστος και αποτυπώνουμε ξανά τον ηλεκτρομαγνητικό χάρτη στις κατόψεις του κτηρίου.

Η Πιστοποίηση εκτός από την προσωπική σας ηρεμία για την ασφάλεια σας από EMF Ακτινοβολίες, παρέχει ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικά οφέλη, βεβαιώνοντας την ασφάλεια των χώρων της επιχείρησης. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες και επισκέπτες θα το εκτιμήσουν δεόντως με τα συνεπακόλουθα οφέλη να είναι ευνόητα.

δίκτυα υψηλής τάσης ρεύματος - ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων

Η Πιστοποίηση μας ευλόγως μπορεί να σας προσφέρει συμπληρωματικά κέρδη / συνεπακόλουθα οφέλη, σε επιχειρήσεις όπως:

Ξενοδοχείακές μοναδες

Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Σχολεία, εκπαιδευτήρια

Γραφειακούς Χώρους

Νοσοκομεία

Μαιευτήρια

Γηροκομεία

Ιατρεία

Διαγνωστικά κέντρα

και πάσης φύσεως χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού

ακτινοβολία από κεραίες - πομποί κινητής τηλεφωνίας

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων  Μετρήσεων

Στους παρακάτω πίνακες και σχήματα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Σημείο μέτρησης

 • Κάτοψη για κάθε θέση που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
 • Αναλυτικοί πίνακες Μετρήσεων
 • Αναλυτικοί πίνακες Μετρήσεων σημείων
 • Ενδογενούς RF από Wi-Fi Routers, Ασύρματα Δίκτυα και ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές στους χώρους του κτιρίου
 • LF από ρευματοφόρους αγωγούς, πίνακε,ς UPS και μετασχηματιστές επίσης από κινητήρες και μηχανές κάθε είδους κατανάλωσης ισχύος
 • Η περιγραφή του χώρου και της θέσης όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
 • Χαρακτηρισμός των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την διάρκεια των μετρήσεων ως εντός της βασικής ή της εκτεταμένης περιοχής λειτουργίας του οργάνου
 • Ο συντελεστής μείωσης των ορίων που εφαρμόστηκε (70% ή 60%),
 • Τα αποτελέσματα για το λόγο έκθεσης για κάθε φασματική περιοχή και σημείο
 • GPS συντεταγμένες των σημείων μέτρησης
 • Στη θέση μέτρησης (όπως υπολογίζονται από τη μετρούμενη ένταση ηλεκτρικού πεδίου, Ε), ο λόγος έκθεσης για κάθε φασματική περιοχή στην θέση μέτρησης και η διευρυμένη αβεβαιότητα για αυτόν
 • Ο συνολικός λόγος έκθεσης στη θέση μέτρησης, η διευρυμένη αβεβαιότητα και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για αυτόν
 • Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της μέτρησης με τα όρια έκθεσης
 • Οι τιμές για της έντασης του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου καθώς και την πυκνότητα ισχύος ισοδύναμου επίπεδου κύματος (όπως υπολογίζονται από τους ανωτέρω λόγους έκθεσης για συνθήκες μακράν πεδίου)
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο σπίτι

Η Βεβαίωσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση και όπου απαιτείται η παρουσία της.

Η Βεβαίωσή μας δυστυχώς όμως δεν έχει απεριόριστη διάρκεια - έχει ισχύ 12 ή 24 μηνών, καθώς εάν δεν έχουμε θωρακίσει το χώρο μπορεί ανα πάσα στιγμή να εμφανιστεί κάποια ρυπογόνος πηγή με ηλεκτρομαγνητικά πεδία στη γειτονιά μας, χρήση νέων κεραιοσυστημάτων και διατάξεων, ή με κυρίως κρυμμένο κεραιοσύστημα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε και πώς θα αλλάξει ο Ηλεκτρομαγνητικός Χάρτης Ακτινοβολιών της περιοχής μας.

Την μόνη περίπτωση που η Βεβαίωση μας έχει ισχύ επ’ αόριστο είναι αν έχουμε θωρακίσει πλήρως τους χώρους που βεβαιώνουμε για την καθαρότητά τους από EMF (Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία).

πιστοποιήσεις βεβαιώσεις ασφάλειας έναντι ακτινοβολίας
Πιστοποίηση Ασφάλειας έναντι Ακτινοβολιών
Aktinovolia.gr Μετρήσεις, Θωρακίσεις και προστασία από κάθε ακτινοβολία
TOP