ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ


Μη ιονίζουσα ακτινοβολία: Οποιαδήποτε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι ανίκανη να αποσπάσει ηλεκτρόνια από άτομα ή μόρια για να παράγει άμεσα ή έμμεσα ιόντα ή ιονισμένα μόρια.

Περιοχή μακρινού πεδίου: Ονομάζεται εκείνη η περιοχή του πεδίου μιας κεραίας όπου η γωνιακή πεδιακή κατανομή είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από την απόσταση από την κεραία. Σ' αυτήν την περιοχή, το πεδίο έχει επικρατέστερο χαρακτήρα επίπεδου κύματος, δηλαδή με ομοιόμορφες τοπικές κατανομές έντασης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε επίπεδα εγκάρσια της διεύθυνσης της διάδοσης.

Περιοχή κοντινού πεδίου:
Η περιοχή αυτή είναι γενικά κοντά σε μία κεραία, ή σε άλλη ακτινοβολούσα κατασκευή, όπου η γωνιακή πεδιακή κατανομή εξαρτάται από την απόσταση από την κεραία. Σ' αυτήν την περιοχή, τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δεν έχουν χαρακτήρα επίπεδου κύματος. Η περιοχή κοντινού πεδίου διαιρείται περαιτέρω στην περιοχή αντιδραστικού κοντινού πεδίου, η οποία είναι κοντύτερα στην ακτινοβολούσα κατασκευή και η οποία περιέχει την περισσότερη ή σχεδόν όλη την αποθηκευμένη ενέργεια, και στην περιοχή ακτινοβολούμενου κοντινού πεδίου όπου το πεδίο ακτινοβολίας υπερισχύει του αντιδραστικού πεδίου, αλλά δεν έχει χαρακτήρα πραγματικού επιπέδου κύματος και είναι πολύπλοκο σε δομή.

Πυκνότητα ροής ισχύος (S):
 Πρόκειται για την ισχύ ακτινοβολίας που προσπίπτει κάθετα προς μια επιφάνεια, διαιρούμενη δια το εμβαδόν της επιφάνειας, εκφράζεται δε σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2). Για επίπεδα κύματα, η πυκνότητα ροής ισχύος S, η ενεργός τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και η ενεργός τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου Η συνδέονται με την εμπέδηση του ελεύθερου χώρου (377Ω) με την ακόλουθη σχέση: S=E2/377=377H2.

Πυκνότητα ρεύµατος (J):
Ορίζεται ως το ρεύµα που διέρχεται από μοναδιαία διατοµή τρισδιάστατου αγωγού, όπως το ανθρώπινο σώµα, κάθετα από τη διεύθυνσή του και εκφράζεται σε αµπέρ ανά τετραγωνικό μέτρο (Α/m2).

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε):
Είναι το διανυσµατικό µέγεθος που αντιστοιχεί στη δύναµη που ασκείται σε ένα φορτισµένο σωµατίδιο, ανεξάρτητα από την κίνησή του στο χώρο. Εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).

Ένταση μαγνητικού πεδίου (Η):
Είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Η), το οποίο, σε συνδυασµό µε την πυκνότητα μαγνητικής ροής, ορίζει ένα μαγνητικό πεδίο σε κάθε σηµείο του χώρου. Εκφράζεται σε αµπέρ ανά μέτρο (Α/m).

Πυκνότητα μαγνητικής ροής (Β):
Είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Β), από το οποίο εξαρτάται η δύναµη που ασκείται σε κινούµενα φορτία· εκφράζεται σε τέσλα (Τ).  Στον κενό χώρο και στα βιολογικά υλικά, μπορεί να γίνει μετατροπή της πυκνότητας μαγνητικής ροής σε ένταση του μαγνητικού πεδίου και αντίστροφα, βάσει του τύπου 1 Α m-1 =4π10-7 Τ. Στην βιβλιογραφία η πυκνότητα μαγνητικής ροής συναντάται και ως μαγνητική επαγωγή.

Ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA):
Ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται ανά μονάδα μάζας βιολογικού ιστού και εκφράζεται σε τζάουλ ανά χιλιόγραμμο (J/Kg).

Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (ενέργειας) (SAR):
Ο SAR είναι η ισχύς που απορροφάται ανά χιλιόγραμμο μάζας (W/Kg). Για έκθεση όλου του σώματος, ο SAR μπορεί να είναι μεσοτιμημένος σε εντοπισμένες περιοχές του σώματος, π.χ. το κεφάλι ή τα άκρα. Τα βασικά όρια για την έκθεση εκφράζονται συνήθως σε όρους SAR.

Συντελεστής έκθεσης πολλαπλών πηγών (Σ.Ε.Π.Π.-SI):
Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που εξετάζεται η έκθεση σε πολλές διαφορετικές ηλεκτρομαγνητικές πηγές των οποίων οι συχνότητες είναι μεγαλύτερες από 1MHz . Ο Σ.Ε.Π.Π. ορίζεται ως το άθροισμα των λόγων της μετρούμενης πυκνότητας ροής ισχύος σε κάθε συχνότητα, προς την τιμή του επιπέδου αναφοράς για τη συχνότητα αυτή. Σ.Ε.Π.Π. μικρότερος της μονάδας δηλώνει συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης.

Συντελεστής έκθεσης μεμονωμένης πηγής (Σ.Ε.Μ.Π.):
Ο Σ.Ε.Μ.Π. ορίζεται ως ο λόγος της μετρούμενης πυκνότητας ροής ισχύος σε μία συχνότητα, προς την τιμή του επιπέδου αναφοράς για τη συχνότητα αυτή. Σ.Ε.Μ.Π. μικρότερος της μονάδας δηλώνει συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε αυτήν την συχνότητα.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

λαμβάνεται τα ενημερωτικά άρθρα μας

Eξοπλισμός μέτρησης ακτινοβολίας 5g κινητής τηλεφωνίας
Aktinovolia.gr Μετρήσεις, Θωρακίσεις και προστασία από κάθε ακτινοβολία
TOP